Citat

“Har man sträfvat ärligt, man vill hvila. Har man älskat lifvet rätt, man fruktar ej dö.”

ur novellen Minne och Hopp från 1889

“frihetskärleken och en oändlig fond af god vilja, hvilka båda äro kännetecknande för mig.”

I brev till läkaren och folkbildaren Anton Nyström, 1892


“Jag sätter mitt hopp till framtiden”.

Inledningen på ett anförande på folkskollärarmöte i Malmö, 1906

“För min del har jag icke ansett mig med gott samvete kunna tillhöra något parti, enär intet ‘frisinne’ synes mig tillräckligt. Jag älskar inte kompromisser och program på pappret. Jag är egentligen så radikal att jag anser att endast jag själv kan tala för mig själv.”

I brev till Carl Lindhagen, 1913

“Vanan har gjort tunga bojor drägliga och – kära. Ty de äro att räknas i tusentals, de kvinnor, som med djupaste allvar vilja försäkra, att de icke känna bojorna, att de icke vilja eller kunna lefva utan dem.”

ur Öppet bref till Sveriges kvinnor: om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening, 1894

”I sammanslutningen ligger framgången”

ur Öppet bref till Sveriges kvinnor: om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening, 1894

“Den omoraliska inverkan som lönefrågan utövade på människors uppfattning om varandra, i det att männen överskattade sitt värde, kvinnorna misskände sitt och förföllo till samma passivitet som alltid.”

Om lika lön för lika arbete, i Öppet bref till Sveriges kvinnor: om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening, 1894

“Betrakta de lagar män skrifvit! Huru mycken orättfärdighet, själfviskhet, råhet och grymhet har icke där skaffat sig rum gentemot kvinnorna! Om kvinnornas person, egendom, arbete och ställning hafva männen lagstiftat med endast ett motto för ögonen: att tillgodose sig själfva.”

ur Öppet bref till Sveriges kvinnor: om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening, 1894

“Om en kvinna mötte våld, beröfvades någon af sina tillhörigheter – sin börs eller annat – hvad vore väl
naturligare än att hon återfordrade sitt? Hvem ville råda henne till att låta rätten fara? Troligen ingen. Något större att försvara, om de ägde det, hafva kvinnorna ej än sin fulla människo- och medborgarinnerätt. Och ändå menar man, att kvinnorna handla riktigt, när de inför ett sådant rof förhålla sig passiva! Hvar är dock männens logik?”

ur Öppet bref till Sveriges kvinnor: om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening, 1894

“Vilken betydelse har det egentligen, att barnet kan läsa och skriva, innan det lärt sig tänka, tala och utföra?”

ur Framtidens Folkskola, 1910

“Ty lycka är att ha funnit sin rätta plats här i livet. Varje barn föds med sina egna anlag. Det är dess rätt att få dessa anlag utvecklade. Därpå beror dess lycka och tillfredsställelse i framtiden och därpå beror beskaffenheten av det samhälle de bygga.”

ur Framtidens Folkskola, 1910

“Det finns inga efterblivna barn, blott olika begåvade, som tack vare skolan, skola nå sin rätta plats i livet och finna lyckan vart efter sitt mått. I ett samhälle där alla funnit sin plats, användningen av sina gåvor och krafter, där råder allas lycka med alla.”

ur Framtidens Folkskola, 1910

“Vid en jämförelse av jordiska värden kommer man ganska snart till den bestående uppfattningen, att störst av allt jordiskt är fred – fred med sig själv – fred med omgivningen – fred mellan nationerna.”

ur Mot ökade rustningar – upp för fred och avväpning! – Ett ord till Sveriges demokratiska Män och Kvinnor, 1914

“Krig mellan civiliserade nationer måste betraktas lika lagstridiga och rättsvidriga som dueller och skadegörelse av den enskildes egendom. Och rustningar för krig måste följaktligen betraktas som lagstridiga och otillåtna handlingar även de, emedan de visa sig förr eller senare förleda till krig och våld.”

ur Mot ökade rustningar – upp för fred och avväpning! – Ett ord till Sveriges demokratiska Män och Kvinnor, 1914

“På rikedomen måste ansvaret läggas för fattigdomen. Ty det är rikedomen, som fött de laster och lidanden, som nu för släktet mot undergången: njutningslystnaden – lyxen och överflödet – lättjan och bekvämligheten – kroppslig och andlig undermåttlighet – defekta kroppar – defekta själar – och ett levnadssätt på alla punkter mot naturen istället för på alla punkter i innerlig anslutning till naturen.”

ur Du skall icke begära din nästas hus , 1935

“husdjursskötseln av idag är den svåraste art av djurplågeri såsom fullständigt i strid med djurets naturliga levnadssätt”.

ur Du skall icke begära din nästas hus , 1935

“Människan är och förblir dock växtätare. Och förbrytelser mot naturen straffar sig.”

odaterad text om att starta ett andelsbageri i Helsingborg

“Producenterna älska inte konsumenterna – bara deras pängar.”

odaterad text om att starta ett andelsbageri i Helsingborg